بیمه ایران کاروان های زیارتی آزاد اعزامی به عتبات عالیات را بیمه می کند

بیمه ایران کاروان های زیارتی آزاد اعزامی به عتبات عالیات را بیمه می کند

با حداقل حق بیمه ، کاروان های زیارتی عتبات عالیات که به صورت آزاد و با اخذ مجوز یا تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به اعزام زایر به عتبات عالیات می نمایند، را تحت پوشش بیمه ای حوادث گروهی قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، فاطمه برهمن مدیر کل بیمه های اشخاص با صدور بخشنامه ای برای تمامی شعب بیمه ایران در سراسر کشور اعلام کرد: تعهدات قرارداد حوادث گروهی کاروان های آزاد عتبات عالیات برای غرامت فوت ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ، غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم کلی یا جزیی ناشی از حادثه حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه هر بیمه شده حداکثر تا سقف مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ ریال است.

وی در ادامه افزود: معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان، مهر ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی کشور در مبادی ورودی و خروجی کشور است. حق بیمه این طرح برای سفرهای ۱ تا ۵ روز(۰۰۰ر۱۹۸)، ۶ تا ۱۵ روز(۰۰۰ر۳۹۶) و ۱۶ تا ۲۰ روز (۰۰۰ر۷۹۲ ) ریال تعیین گردیده است .